Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto: Nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisala

Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Sinun kannattaa hakeutua koulutukseen jatkuvan haun väylän kautta erityisesti, jos:

 • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
 • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
 • haluat suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia
 • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena
  et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa
 • haluat hakeutua urheilijoille suunnattuun koulutukseen (mahdollista vain jatkuvan haun kautta).

Hae opiskelijaksi Paukkulaan jatkuvassa haussa!

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala antaa sinulle valmiudet toimia ammateissa, joissa pääset edistämään

 • Osallistumista, vaikutusmahdollisuuksia sekä kykyä toimia yhteiskunnassa
 • Kasvua ja itsenäistymistä
 • Yhteisöllisyyttä tukevia tietoja ja taitoja
 • Harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa
 • Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
 • Oikeuksien toteutumista
 • Kasvu- ja elinoloja

Viihtyisää ja aktiivista opiskelua

Opiskelu Suomen Nuoriso-opistossa on yhteisöllistä ja aktiivista. Voit asua opiskelusi ajan kampuksemme viihtyisässä sisäoppilaitoksessa, vain kivenheiton päässä Mikkelin ydinkeskustasta.

Liikuntatilamme  on varustettu mm. viimeisintä tekniikkaa edustavalla Kinesis-kuntosalilla ja ryhmäliikuntatilaa löytyy monta sataa neliötä. Varmaa on, että vapaa-aikasi Paukkulassa ei käy tylsäksi.

Keittiömme valmistaa sinulle maistuvat aamiaiset, lounaat, päivälliset ja iltapalat. Opiskelijoidemme keskuudessa vallitsee Paukkulan kuuluisa yhteishenki, ja täällä saavat alkunsa monet elinikäiset ystävyyssuhteet.

Kun olet saanut opintosi päätökseen, voit hypätä suoraan työelämään tai jatkaa alan opintoja esim. Xamk-ammattikorkeakoulussa.

Yhteisöllisyys

Paukkulassa opiskelua ohjaavat yhteisöllisyys ja oppiminen viihtyisissä puitteissa. Meillä yhteisöllisyys tarkoittaa koko henkilökunnan yhteistä arvoperustaa, joka ohjaa kaikkea toimintaa, myös oppimista ja opetusta. Paukkulan arvoperusta rakentuu kolmen keskeisen arvon varaan. Nämä arvot ovat Yhteisöllisyys, Osallisuus ja Yhdenvertaisuus.

Yhteisöllisyyden merkitys on oppimisen näkökulmasta keskeinen arvo. Yhteisöllisyys on kehittyvä ja kasvava ryhmän ominaisuus, joka vaatii keskustelua ja vuoropuhelua. Näin Paukkulassa toimiva yhteisö, opiskelija tai tutkinnon suorittajat, opettajat ja koko henkilöstö, voivat saavuttaa yhdessä asetetut tavoitteet.

Ammatillisen koulutuksen ja osaamisen kehittymisen näkökulmasta yhteisöllisyys tarkoittaa hyvää ammatillista kasvua turvallisessa ja välittävässä ilmapiirissä. Yhteisöllisyys edellyttää osallisuutta, avointa vuorovaikutusta ja valmiutta vuoropuheluun.

Vuorovaikutus

Oppimisen ja osaamisen edellytykset syntyvät turvallisuuden tunteesta ja uteliaisuudesta oppia uutta. Opetuksen keskeisenä tehtävänä on herättää ja pitää yllä oppijassa uteliaisuutta erilaisin yhteistoiminnallisin ja vuorovaikutuksellisin työtavoin. Oppiminen on sekä emotionaalinen että sosiaalinen tapahtuma, johon osallistuvat kaikki oppimistiltanteessa mukana olevat: oppijat, opettajat, työpaikkaohjaajat ja -kouluttajat, muut työelämän toimijat sekä koko Paukkulan henkilökunta.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja on Paukkulassa yhteisön jäsen, jolla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisönsä toimintaan. Oppiminen tapahtuu ryhmässä ja opiskelija on osallinen oppimis- ja muiden ryhmien toiminnassa. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa vertaisryhmän, opettajien, oppilaitosyhteisön jäsenten, oppilaitoksen ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri työelämäyhteisöjen kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä (Opetushallitus 2013a).

Aktiivinen oppiminen

Paukkulassa jokainen oppija on itse vastuullinen aktiivinen toimija, jonka minän kasvua, luovuuden ja itsenäistymisen kehittymistä tuetaan yhteisöllisen ja kokemuksellisen oppimisen ja opetuksen avulla. Opetuksen lähtökohtana on kasvaminen ja kehittyminen ympäröivässä yhteisössä.

Paukkulassa oppiminen tapahtuu suurelta osin erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa, keskusteluissa, yhteisöllisissä ohjaustilanteissa, työpaikalla oppimisena (työssäoppiminen ja työpaikkakohtaiset osaamistehtävät) sekä itsenäisenä verkko-opiskeluna.

Yksilöllinen opiskelu

Opiskelija on aktiivinen oman oppimisensa ohjaaja. Opettajien tehtänä on luoda oppimiselle sellaiset puitteet, joissa tieto- ja taitoperustaisen osaamisen kehittyminen sekä humanistisen- ja kasvatusalan eettinen osaaminen ja arvopohja sisäistyvät opiskelijan ammatilliseksi työotteeksi.

Paukkulassa saman tutkinnon osan voi suorittaa monella tavalla. Jokainen opiskelija laatii itselleen ohjatusti henkilökohtaisen oppimissuunnnetelman, HOKS:in, jossa määritellään opiskelijan tai tutkinnon suorittajan yksilöllinen opintopolku. Opinto-ohjaukseen osallistuminen on tärkeässä roolissa opintojen suorittamisessa. Opinto-ohjauksen ja ammatillisen kasvun avulla tuetaan jokaisen yksilöllistä kasvamista ja kehittymistä oman alansa osaajaksi.

Ohjaustyö ammattina

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen ammattilainen osaa työskennellä monipuolista ammattitaitoaan käyttäen alan eri toimintaympäristöissä työntekijänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä alan arvopohjan edellyttämällä tavalla.

Tutkinnon suorittanut osaa:

 • Ohjata, innostaa, motivoida ja osallistaa
 • Järjestää tavoitteellista ja elämyksellistä toimintaa kaikenikäisille (erityisesti nuorille)
 • Ryhmänohjauksen vaatimat taidot
 • Rakentaa luottamuksellisia ja toiminnallisia verkostoja
 • Tukea ohjattaviensa yhteisöllistä ja yksilöllistä kasvua heidän tarpeensa huomioiden
 • Toimia eri-ikäisten ihmisten parissa ja ohjata heidän vapaa-ajan toimintaansa yhteisökasvatuksellisia periaatteita ja menetelmiä soveltaen
 • Ymmärtää aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä virikkeellisen vapaa-ajan merkityksen ihmisten hyvinvoinnille, viihtyvyydelle sekä työssä ja arkielämässä jaksamiselle
 • Ottaa luovasti huomioon eri-ikäisten ja taustoiltaan erilaisten ohjattavien yksilölliset tarpeet ja suunnitella toimintakokonaisuuksia ohjattavien toiveita kuunnellen.

Nuorisotyö ja nuorisokasvatus ovat tutkinnossa perusviitekehyksenä, mutta ammatillisten valintojen kautta on mahdollista suunnata osaamista myös muihin ikäryhmiin.

Normaalisti toisen asteen tutkinnon suorittaminen tarkoittaa useammalle nuorelle asumista jo 16-vuotiaana kodin ulkopuolella. Paukkula on sisäoppilaitos, jossa yhteisöllinen, virikkeinen ja rauhallinen asuminen on järjestetty kampukselle.

Paukkulassa on kaksi asuntolaa, Kuutuuli ja Savotta. Asuntoloissa on koordinoidusti järjestettyä kulttuurillista ja liikunnallista iltatoimintaa. Asuntoloissa järjestetään opintojen etenemiseen ja elämänhallintaan liittyvää ohjausta ja erilaisia tukitoimia. Asuntolavalvojat huolehtivat nuoren opiskelijan hyvän elämän edellytyksistä Paukkulan kampuksella.

Tutkinto

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

OPS, eperusteet.opintopolku.fi (tästä linkistä avautuvan sivun vasemmanpuoleisesta valikosta löydät tutkinnon sisällöt)

Perustutkinto muodostuu:

 • ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä)
 • yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä)

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Suomen Nuoriso-opistossa ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoon sisältyy osaamisen hankkimista työpaikalla  52 – 55 osaamispistettä.

Pääsyvaatimukset

Vähimmäisvaatimuksena on peruskoulun oppimäärä.

Tutkinnon suoritustavat

Koulutus voidaan suorittaa opetussuunnitelmaperusteisesti päätoimisesti opiskellen tai työssä käyden oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus koostuu kymmenestä lähijaksosta ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Opintoja voidaan lukea suoritetuiksi aikaisempien opintojen perusteella n. 1 vuosi (näin 3 vuoden tutkinto voidaan suoritttaa 2 vuodessa).

Opiskelukustannukset

Päätoimisena opiskeluna suorittavat kuuluvat opintososiaalisten etujen piiriin:  opiskelu- ja työpäivinä opetus, asuminen ja ruokailu ovat ilmaisia. Asuminen on järjestetty yhden tai kahden hengen huoneissa. Ruokailu sisältää aamupalan, lounaan ja päivällisen. Opiskelija on oikeutettu opintotukeen. Opiskelumateriaalista peritään kustannusten mukainen hinta.

Musiikkiakatemia

Musiikkiakatemia toteutetaan Mikkelin musiikkiopiston kanssa yhteistyönä. Musiikkiakatemiassa musiikkia aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastava nuori voi sovittaa yhteen ammatillisen koulutuksen ja musiikkiopisto-opinnot.

Urheiluakatemia

Urheiluakatemia tarjoaa kilpaurheilua aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavalle opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella urheiluakatemian palkkaaman valmentajan johdolla kahdesti viikossa.

JATKUVA ERILLISHAKU KÄYNNISSÄ KOKO AJAN

Voit hakea opiskelemaan, jos sinulla
• on jo aiemmin suoritettu ammatillinen tutkinto tai lukion oppimäärä,
• on jo opiskelupaikka, mutta haluaisit vaihtaa alaa, tai
• on kesken jääneet ammatilliset opinnot.

Noudatamme opiskelijavalinnoissa yhteishaun valintaperusteita.

voit myös lähettää hakemuksen postitse osoitteeseen:

hallinto(at)sno.fi
tai
Hallinto
Suomen Nuoriso-opisto
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli

Mikäli olet ylioppilas tai sinulla on jo toisen asteen tutkinto, on sinulla mahdollisuus suorittaa nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto normaalia nopeammin, kahdessa vuodessa. Hae joko kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa.

Haastattelut / Jatkuva haku, lisähaku

Haastattelut 13.8.2018 alkavaan koulutukseen järjestetään ma 6.8.2018 alkaen klo 9.00.

Suomen Nuoriso-opisto
Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli
puh. 040 357 7735

Lisätietoja koulutuksesta ja jatkuvasta hausta:

Rehtori
Jukka Tammisuo
jukka.tammisuo(a)sno.fi

Vararehtori
Mirka Lähdeniemi
mirka.lahdeniemi(a)sno.fi
Vapaajaksolla 11.6.-6.8.2018