Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto: Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

Humanistinen ja kasvatusala

Kiinnostaako sinua sosiaalisesti aktiivinen ammatti, jossa edistät kasvua ja kehitystä?

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalan tavoitteina on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista samoin kuin nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteiden lähtökohtina ovat yhteisvastuu, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö.

Ohjaustoiminnan arvoperustana on humanistinen ihmiskäsitys, jossa on keskeistä yhteisöllisyys, inhimillisyys, sosiaalisuus, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, väkivallattomuus ja muut ihmisten yhteistoiminnalle välttämättömät ulottuvuudet. Käytännön ohjaustoiminnassa painottuvat vastuu ohjattavien henkisestä kasvusta, turvallisuudesta ja yhteistoiminnasta sekä ystävällisyys, luotettavuus, avarakatseisuus ja rehellisyys sekä yksilöllisten lähtökohtien huomioon ottaminen. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajalla on terve ammattiylpeys ja hyvän itsetunnon tuomaa varmuutta kohdata ja ohjata erilaisia ihmisiä.

Alan yhteiskunnallisina arvopäämäärinä ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.
Nuorisotyön peruslähtökohtia ovat 1) ihmisen tahdonvapauden ja vapaaehtoisuuden periaate, 2) nuorten tarpeiden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 3) sitoutuminen nuorten kansalaisuuden lujittamiseen, 4) aikuisen kasvatusvastuun ja -oikeuden kunnioittaminen sekä 5) moniarvoinen arvoperusta.

NUVA_marjoniemi

Kuva: Paukkulan opiskelijoita ohjaamassa luonto- ja elämystoimintaa Marjoniemessä.

Oppiminen Suomen Nuoriso-opistossa, Paukkulassa

Paukkulassa oppimista ohjaavat yhteisöllisyys ja pedagoginen viihtyminen. Paukkulassa yhteisöllisyys tarkoittaa koko henkilökunnan yhteistä arvoperustaa, joka ohjaa kaikkea toimintaa, myös oppimista ja opetusta. Paukkulan arvoperusta rakentuu kolmen keskeisen arvon kautta, jotka ovat vastuullisuus, ennakkoluulottomuus ja yhteisöllisyys.

Yhteisöllisyyden merkitys on oppimisen näkökulmasta keskeinen arvo. Yhteisöllisyys on kehittyvä ja kasvava ryhmän ominaisuus, joka vaatii keskustelua ja dialogia, jotta Paukkulassa toimiva yhteisö, opiskelija tai tutkinnon suorittajat, opettajat ja koko henkilöstö, voi saavuttaa yhteiset tavoitteet. Ammatillisen koulutuksen ja osaamisen kehittymisen näkökulmasta se tarkoittaa hyvää ammatillista kasvua, joka tapahtuu turvallisessa ja välittävässä ilmapiirissä. Yhteisöllisyys edellyttää osallisuutta, avointa vuorovaikutusta ja dialogisuutta.

Oppimisen ja osaamisen kehittymisen kulmakivi on pedagoginen viihtyminen, joka rakentuu turvallisuuden tunteesta ja uteliaisuudesta oppia uutta. Opetuksen keskeisenä tehtävänä on herättää ja pitää yllä oppijassa uteliaisuutta erilaisin yhteistoiminnallisin ja vuorovaikutuksen mahdollistavin työtavoin. Oppiminen on sekä emotionaalinen että sosiaalinen tapahtuma, johon osallistuvat kaikki oppimistapahtumassa mukana olevat: oppijat, opettajat, työpaikkaohjaajat ja -kouluttajat, muut työelämän toimijat ja koko muu Paukkulan henkilökunta.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja on Paukkulassa yhteisön jäsen, jolla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisön toimintaan. Oppiminen tapahtuu ryhmässä ja oppija on osallinen oppimisryhmän ja muiden ryhmien toiminnassa. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa vertaisryhmän, opettajien, oppilaitosyhteisön jäsenten, oppilaitoksen ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri työelämäyhteisöjen kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä (Opetushallitus 2013a).

Kulttuuriohjaus2015

Suomen Nuoriso-opistossa opetus rakentuu humanistisen ihmis- ja oppimiskäsityksen ja sosio-konstruktivistisen oppimiskäsitys perustalle. Oppija on itse vastuullinen aktiivinen toimija, jonka minän kasvua, luovuuden ja itseohjautuvuuden kehittymistä tuetaan yhteisöllisen ja kokemuksellisen oppimisen ja opetuksen avulla. Opetuksen lähtökohtana on yksilön kasvaminen ja kehittyminen ympäröivässä yhteisössä. Oppiminen Suomen Nuoriso-opistossa tapahtuu suurelta osin yhteistoiminnallisesti erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa, dialogisissa keskusteluissa, yhteisöllisissä ohjaustilanteissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena (työssäoppiminen ja työpaikkakohtaiset osaamistehtävät) sekä itsenäisiä osaamistehtäviä tehden verkko-opiskeluna.
Oppija on aktiivinen oman oppimisensa ohjaaja. Opettajat mahdollistavat oppimisen luomalla sellaiset oppimisympäristöt, jossa tieto- ja taitoperustaisen osaamisen kehittyminen ja humanistisen ja kasvatusalan eettinen osaaminen ja arvopohja sisäistyy opiskelija tai tutkinnon suorittajan ammatilliseksi työotteeksi.

Saman tutkinnon osan voi suorittaa monella tavalla. Jokainen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja laatii itselleen ohjatusti HOKin, jossa määritellään opiskelijan tai tutkinnon suorittajan yksilöllinen opintopolku. Opinto-ohjaukseen osallistuminen on tärkeässä roolissa opintojen suorittamisessa. Opinto-ohjauksen ja ammatillisen kasvun kautta tuetaan jokaisen yksilöllistä kasvamista ja kehittymistä oman alansa osaajaksi.

KTO_13

Ohjaustyö

Kasvatus- ja ohjausalan ammattilainen osaa työskennellä monipuolista ammattitaitoaan käyttäen alan eri toimintaympäristöissä työntekijänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä alan arvopohjan edellyttämällä tavalla. Hän osaa ohjata, innostaa, motivoida ja osallistaa sekä järjestää tavoitteellista ja elämyksiä tuottavaa toimintaa kaiken ikäisille, mutta erityisesti nuorille. Hän hallitsee ryhmien ohjaamisen ja osaa työssään rakentaa luottamuksellisia sosiaalisia ja toiminnallisia verkostoja sekä tukea ohjattaviensa yhteisöllistä ja yksilöllistä kasvua heidän tarpeensa huomioon ottaen.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja toimii eri-ikäisten ihmisten parissa ja ohjaa heidän vapaa-aikatoimintaansa yhteisökasvatuksellisia periaatteita ja menetelmiä soveltaen. Hän ymmärtää aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä virikkeellisen vapaa-ajan merkityksen ihmisten hyvinvoinnille, viihtyvyydelle sekä työssä ja arkielämässä jaksamiselle ja elinoloille. Hän osaa luovasti ottaa huomioon eri-ikäisten ja taustoiltaan erilaisten ohjattavien yksilölliset tarpeet ja suunnitella toimintakokonaisuuksia ohjattavien toiveita kuunnellen.

Nuorisotyö ja nuorisokasvatus ovat tutkinnossa perusviitekehyksenä, mutta ammatillisten valintojen kautta on mahdollista suunnata osaamista myös muihin ikäryhmiin.

531750_4345674090750_1331862073_n

Internaatti

Normaalisti toisen asteen tutkinnon suorittaminen useamman nuoren kannalta tarkoittaa asumista jo 16-vuotiaana kodin ulkopuolella. Paukkula on sisäoppilaitos, jolloin yhteisöllinen, virikkeinen ja rauhallinen asuminen on järjestetty kampukselle. Paukkulassa on kaksi asuntolaa, Kuutuuli ja Savotta. Asuntoloissa on koordinoidusti järjestettyä kulttuurillista ja liikunnallista iltatoimintaa. Asuntoloissa järjestetään opintojen etenemiseen ja elämän hallintaan liittyvää ohjausta ja erillaisia tukitoimia. Asuntolavalvojat huolehtivat nuoren opiskelijan hyvän elämän edellytyksistä Paukkulan kampuksella.

Tutkinto

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

OPS, eperusteet.opintopolku.fi (tästä linkistä ja avautuvan sivun vasemmanpuoleisesta valikosta löydät tutkinnon sisällöt)

Perustutkinto muodostuu

  • ammatillisista tutkinnonosista (135 osaamispistettä),
  • yhteisistä tutkinnonosista (35 osaamispistettä) ja
  • vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä).

 

LOP 111

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Suomen Nuoriso-opistossa ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoon sisältyy osaamisen hankkimista työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta 52 – 55 osaamispistettä.

Pääsyvaatimukset

Vähintään peruskoulun oppimäärä.

Tutkinnon suoritustavat

Koulutus voidaan suorittaa opetussuunnitelmaperusteisesti päätoimisesti opiskellen tai työssäkäyden oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus koostuu kymmenestä lähijaksosta ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Opintoja voidaan tunnustaa suoritetuiksi aikaisempien opintojen perusteella n. 1 vuosi (3 vuoden tutkinto 2 vuodessa).

Opiskelukustannukset

Päätoimisena opiskeluna suorittavat kuuluvat tällä hetkellä opintososiaalisten etujen piiriin, siten opiskelu- ja työpäivinä opetus, asuminen ja ruokailu ovat ilmaisia. Asuminen on järjestetty yhden tai kahden hengen huoneissa. Ruokailu käsittää aamupalan, lounaan ja päivällisen. Opiskelija on oikeutettu saamaan lisäksi sillä hetkellä voimassa olevien säännösten mukaista opintotukea. Opiskelumateriaalista peritään kustannusten mukainen hinta.

Musiikkiakatemia

Musiikkiakatemia toteutetaan Mikkelin musiikkiopiston kanssa yhteistyönä. Musiikkiakatemia mahdollistaa musiikkia aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavalle nuorelle mahdollisuus sovittaa yhteen ammatillinen koulutus ja musiikkiopisto-opinnot.

Urheiluakatemia

Urheiluakatemia mahdollistaa kilpaurheilua aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavan opiskelijan harjoitella urheiluakatemian palkkaaman valmentajan johdolla kaksi kertaa viikossa lukuvuoden aikana.

JATKUVA HAKU

Hae koulutukseen osoitteessa: opintopolku.fi

JATKUVA ERILLISHAKU KÄYNNISSÄ KOKOAJAN

Voit hakea opiskelemaan, jos sinulla

• on jo aiemmin suoritettu ammatillinen tutkinto tai lukion oppimäärä,
• on jo opiskelupaikka, mutta haluaisit vaihtaa alaa, tai
• on kesken jääneet ammatilliset opinnot.

Noudatamme opiskelijavalinnoissa yhteishaun valintaperusteita.

Yhteishaku keväällä 2018

Hae koulutukseen

täyttämällä sähköinen hakulomake.  Linkki hakulomakkeeseen.

tai

Lähetä hakemus osoitteeseen:

hallinto(a)sno.fi
tai
Hallinto
Suomen Nuoriso-opisto
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli

Mikäli olet ylioppilas tai sinulla on jo toisenasteen tutkinto, on sinulla mahdollisuus suorittaa nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon normaalia nopeammin, kahdessa vuodessa. Hae joko kevään yhteishaussa tai kesän täydennyshaussa.

Soveltuvuuskokeet

Soveltuvuuskokeet järjestetään Suomen Nuoriso-opistolla toukokuussa. Soveltuvuuskokeisiin kutsuttavat henkilöt saavat kutsukirjeen postitse.

Suomen Nuoriso-opisto
Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli
puh. 040 357 7735

 

Lisätietoja koulutuksesta ja jatkuvasta hausta: Vararehtori Mirka Lähdeniemi, mirka.lahdeniemi(a)sno.fi